کارگاه های آموزشی

{{item.Caption}}

  • زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت   {{item.StrCongressStartTime}}   لغایت   {{item.StrCongressEndTime}}
  • مکان : {{item.Place}} واقع در {{item.Address}}
  • ظرفیت : {{item.Capacity}} نفر
  • زمان ثبت نام : از {{item.RegistrationStartDate}} -  {{item.StrRegStartTime}}   لغایت   {{item.RegistrationEndDate}}   - {{item.StrRegEndTime}}
  • مبلغ : {{item.Amount}} تومان
زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت {{item.StrCongressStartTime}}  لغایت {{item.StrCongressEndTime}}
مکان : {{item.Place}}   واقع در   {{item.Address}}
مبلغ :{{item.Amount}} تومان
برگزار شد